Okolica

Zupełnie blisko….. Puszcza Borecka połacie pięknych lasów (14 tys hektarów) Dominują wśród nich grądy rosnące w centralnej i zachodniej części Puszczy. Bory występują we wschodniej części kompleksu i na południe od jezior Łaźno i Litygajno. Łęgi tworzą wąskie pasma wzdłuż cieków wodnych. Najmniejszą powierzchnię porastają olsy. Występują one nieregularnie w obrębie jezior Pilwąg, Łaźno i Szwałk Wielki. W Puszczy Boreckiej znajdują się liczne torfowiska. Charakterystyczna jest duża ilość źródlisk oraz liczne jeziora polodowcowe. Do największych z nich należą Łaźno (562,4 ha), Szwałk Wielki (213,4 ha), Litygajno (162,1 ha), Pilwąg (135,1 ha). Na terenie Puszczy jest dobrze rozwinięta sieć rzeczna. Największym ciekiem jest Czarna Struga. Dopełnieniem malowniczego krajobrazu Puszczy są zbiorowiska pastwiskowo-łąkowe. Gatunkami lasotwórczymi są dąb szypułkowy, grab zwyczajny, lipa drobnolistnajesion wyniosły, olcha czarna, klon zwyczajny, brzoza omszona i świerk pospolity. Na obszarze Puszczy Boreckiej rośnie około 320 gatunków roślin naczyniowych w tym 38 chronionych. Puszcza jest siedliskiem tak rzadkich gatunków jak sit torfowy, wielosił błękitny, stokłosa Benekena, czerwiec trwały, dziurawiec skąpolistny,podkolan zielonawy, listera sercowata, gnieźnik leśny,kotewka orzech wodny, cis pospolity.W Puszczy Boreckiej licznie występują duże ssaki: żubr,łoś,jeleń, sarna i dzik. Wśród drapieżników pospolite są lis i jenot. Występuje tu stała populacja wilków licząca około 10 sztuk oraz jedna para rysi. Naturalny charakter roślinności Puszczy stwarza dogodne warunki rozwoju drobnych ssaków. Występują tu norniki, myszy, rzęsorek rzeczek oraz ryjówki – malutka i pospolita. Puszcza Borecka jest ostoją ptactwa o znaczeniu europejskim. Gnieździ się tu 141 gatunków ptaków. Większość z nich stanowią gatunki związane z biotopami leśnymi między innymi bielik, orlik krzykliwy, rybołów, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety. Na terenach podmokłych i jeziorach można spotkać rybitwę zwyczajną, żurawia, siewkę rzeczną. Puszcza stwarza dobre warunki do rozwoju płazów. Licznie występuje tu żaba moczarowa. Można też spotkać ropuchę paskówkę, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną i coraz rzadziej rzekotkę drzewną. To nie zwyczajny las to miejsce  bardzo wyjątkowe pod względem fauny i flory na skalę europejską. Jeśli doceniasz walory przyrody, ciszę to miejsce może dostarczyć wiele doznań, uczy pokory i daje możliwość zastanowienia się nad tym co nas boli, odpowiedzieć na pytania dokąd zmierzam, z kim, co jest dla mnie ważne…… Latem ….grzybobranie. YouTube Preview Image bunkierTo są miejsca których nie ma w przewodnikach. Jest ich o wiele więcej mogę je pokazać opowiedzieć o nich. Jeśli interesuje cie puszcza Borecka,  mało znane miejsca oraz historie ludzi zamieszkałych na tych terenach musisz koniecznie tu przyjechać…. Trochę dalej…..

Stare Juchy. Odnaleziono całkowicie zapomniany tunel w gminie Stare Juchy. Pochodzi z początku XX wieku. Okolice Ełku nadal kryją wiele niezbadanych tajemnic. Choć wiele osób słyszało o istnieniu tunelu, nikt dokładnie nie wiedział, gdzie on się znajduje. Tomasz Bińczak, pracownik Starostwa Powiatowego, postanowił poświęcić trochę wolnego czasu i odnaleźć zagadkowe podziemne przejście.
Ciężko było znaleźć – Szukałem dwa dni. Tam naprawdę ciężko jest dojść, tym bardziej że właz jest ukryty w trawie – mówi Tomasz Bińczak, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w ełckim starostwie. – Jeśli chcemy zrobić z tego atrakcję turystyczną, najpierw drogę do niego trzeba porządnie oznakować. Zapomniany tunel ma ok. 1,60 metra średnicy. Łączy ze sobą dwa jeziora: Szóstak i Ułówki, płynie nim czyściutka rzeczka. W niektórych miejscach kanał przebiega nawet 10 metrów pod ziemią. Teren w pobliżu tunelu jest całkowicie zarośnięty. Brakuje nawet leśnych ścieżek. Nie ma pieniędzy na tunel i wspaniałe pomysły Urzędnicy głowią się, jak swoim odkryciem przyciągnąć turystów, lecz jak zwykle, przy takiego typu przedsięwzięciach narzekają na brak pieniędzy. – Będziemy musieli porozmawiać z urzędem miasta na ten temat. Może wspomogą nas finansowo – twierdzi Wojciech Kossakowski, członek zarządu rady powiatu. – To na razie nie wygląda dobrze. Poza tym nie możemy myśleć tylko walorach turystycznych, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie. Starostwo jak na razie planuje całą rzeczkę oczyścić z kamieni i nadmiaru trawy, a tunel oświetlić. Wtedy będzie łatwiej zorganizować tam spływy kajakowe. – Bo, że woda jest tam czysta, to wiemy. Specjalnie wsadziłem głowę do jednego z wpustów tunelu – mówi Bińczak. – Myślałem, że uderzy mnie smród, ale nie. Czuć było tylko wilgoć i zimno. Nowe budynki zakryły ślady historii Okazuje się, że ełczanie nawet nie wiedzą, jakie relikty przeszłości mają w swoim regionie. Często przypadkiem odkrywają, że tuż przed nosem mają wspaniały zabytek, spadek po dawnych przodkach. Zaliczyć można do tego choćby niedawno odkryty szyb w budynku starostwa, który prawdopodobnie służył do transportowania książek i jedzenia. W mieście, przy ulicy Mickiewicza, jest także oznaczone miejsce byłego prokonsulatu polskiego. Jednak, zamiast upamiętnienia tej budowli, wyrosły tam budynki mieszkalne. Słyszał niejeden, ale nikt dowodów nie ma Jezioro Ełckie z kolei to prawdziwa skarbnica pozostałości po obu wojnach XX wieku. – Można tu znaleźć praktycznie wszystko – twierdzi Stanisław Fietkiewicz. – Jest tam nie tylko samolot, który wpadł do wody w czasie I wojny światowej, ale także samochody wojskowe i czołgi, i to na pewno nie pojedyncze egzemplarze. Nierozwikłaną dotąd tajemnicą Ełku, na temat której zdania są podzielone, jest tunel, który rozciąga się od szkoły podstawowej nr 2, aż do zamku pokrzyżackiego. Niektórzy twierdzą, że tunel rzeczywiście istnieje, inni, że to tylko legenda. – To przejście pod jeziorem naprawdę jest – mówi Bińczak. – Ale teraz jest w części zasypane, a miejscami prawie zupełnie zalane wodą. Taką teorię potwierdza także Stanisław Fietkiewicz. – Gdy na ulicy Wojska Polskiego nie było jeszcze mieszkań, a wokół tylko gruzy, nieraz przecież wchodziłem do piwnicy. I rzeczywiście, potrafiłem iść bardzo, bardzo daleko, więc istnieje możliwość, że tunel prowadził do pokrzyżackiego zamku – zamyśla się Fietkiewicz. – Słyszałem tam także szum wody. Doskonale to pamiętam.

GĘSIA GÓRA Na wyniesieniu mazurskim, w rejonie Puszczy Boreckiej,znajduje sie niewielka osada Lipowo, na pó3noc od której usytuowane jest wzniesienie zwane Gesi1 Gór1 (205,6 mn.p.m.). Jest to forma geomorfologiczna – kem, zwi1zany ze wzgórzem morenowym, nale?1cym do ci1gu takich wzniesien wyznaczaj1cych kolejne fazy recesji l1dolodu stadia3u pomorskiego, zlodowacenia Wis3y. Procesy te mia3y miejsce w plejstocenie, oko3o 15 tysiecy lat temu. Obszar Puszczy Boreckiej obfituje w liczne obni?enia, cieki i niewielkie dolinki, a amplituda wysokooeci nie przekracza tutaj 100 m. Jest to teren tzw. wysoczyzny – obszaru ukszta3towanego w czasie deglacjacji polegaj1cej na wytapianiu materia3u orenowego ze stagnuj1cych b1dY martwych mas lodowcowych. W budowie wewnetrznej wysoczyzny bior1 udzia3 naprzemianleg3e utwory zbudowane z glin zwa3owych i osadów fluwioglacjalnych (rzeczno-lodowcowych), pomiedzy którymi znaleYa mo?na tak?e wtr1cenia osadów limonoglacjalnych (jeziorno-lodowcowych) oraz fragmenty kier lodowcowych. Na terenie Puszczy Boreckiej wystepuj1: wzniesienia sandrowe, doliny wód roztopowych oraz liczne kemy. Te ostatnie tworz1 wzniesienia do wysokooeci 200-220 m n.p.m., zazwyczaj przykryte osadami powsta3ymi w czasie deglacjacji l1dolodu. Kemy powstaj1 w otwartych szczelinach lodowcowych, podczas stagnacji l1dolodu, lub gdy stawa3 sie martwy. Kem w Gesiej Górze zbudowany jest z osadów piaszczysto?wirowych. Ma on charakterystyczn1, pod3u?n1 forme o przebiegu pó3nocno-zachodnim – po3udniowo-wschodnim, i podciety jest od pó3nocy dolin1 wód roztopowych. W wyrobisku, maj1cym rozci1g3ooea 120 metrów i wysokooea skarpy dochodz1c1 do 20 m, ods3aniaj1 sie cyklicznie osady piaszczyste i piaszczysto-?wirowe, powstaj1ce w warunkach szybkiego przep3ywu wód. Ka?dy cykl sk3ada sie z dwóch serii: z ?wirów i piasków ró?noziarnistych, w których widoczne jest warstwowanie rynnowe oraz piasków drobnoziarnistych (miejscami mu3kowatych). Osady maj1 barwe jasnobe?ow1.Utwory buduj1ce wzniesienie s1 luYne, dlatego te? oeciany ods3oniete w wyrobisku ulegaj1 sukcesywnemu zape3zywaniu i obsuwaniu. W zwi1zku z prowadzon1 tu okresowo eksploatacj1 materia3u (g3ównie na potrzeby budowlane) niezbedne jest uzyskanie zgody naejoecie na teren ?wirowni. Grupy zwiedzaj1ce ten obiekt winny zachowaa nale?yt1 ostro?nooea, zw3aszcza w pobli?u oecian. W Wolisku, po3o?onym w odleg3ooeci ok. 1,5 km od Gesiej Góry, znajduje sie stacja hodowli ?ubrów. Aktualn1 ich liczbe okreoela sie na 60 sztuk, jest to nie lada atrakcja turystyczna w tej okolicy. Na terenie Puszczy Boreckiej znajduje sie te? kilka ciekawych rezerwatów przyrody: rezerwat florystyczny Borki, Wyspa Lipowa, Mazury, Lipowy Jar  raz rezerwat krajobrazowo-leoeny Pi3ackie Wzgórza, na terenie którego znajduj1 sie wa3y morenowe porooeniete borem sosnowym i oewierkowym. Aby dostaa sie na Gesi1 Góre nale?y z Kruklanek udaa sie w kierunku Jurkowa i skrecia na Wolisko. Doje?d?aj1c do Woliska, skierowaa sie na prawo do Lipowa i przed wsi1 skrecia w lewo. Obiekt znajduje sie w pobli?u Szlaku Puszcza Borecka, oraz w pobli?u wspomnianej hodowli ?ubrów. W Kruklankach zobaczya mo?na inne ciekawe obiekty, takie jak ruiny mostów kolejowych i sieci umocnien – bunkrów. Na Gesiej Górze, w kierunku wschodnim od korony oeciany, znajduj1 sie tak?e pozosta3ooeci grodziska. Górna krawedY wyrobiska porooenieta jest lasem lioeciastym. Osiedle obronne położone na dużym wyniesieniu. Zamieszkane było w czasach schyłku epoki brązu oraz w epoce żelaza.

 

 

niewybuchy 001

 

Pozostałości po I i II wojnie światowej, wykopane z okolicznych lasów.